Handicap Løgumgård

- et godt sted at bo og arbejde

Handicap Løgumgård er et kommunalt bo- og beskæftigelsessted for fysisk og psykisk udviklingshæmmede

Vi har på Handicap Løgumgård i de seneste år arbejdet med værdigrundlaget for stedets virke på flere niveauer.

De grundlæggende fælles værdier er grundlaget for værdisætninger og målsætninger på de enkelte afdelinger.

De værdier der grundlæggende er fundamentet for Handicap Løgumgård og for det pædagogiske arbejde der gennemføres er:

  • at den enkelte borger og bruger opnår størst mulig livskvalitet
  • at den enkelte borger og bruger har indflydelse på eget liv
  • at borgerne og brugerne befinder sig i et trygt og inspirerende miljø. Der byder på positive relationer til andre mennesker
  • at borgerne og brugerne får mulighed for at udnytte evner og talenter
  • at borgerne og brugerne har den optimale familiekontakt
  • i værdierne rummes stof til drøftelse for hver enkelt beboers og brugers livsvilkår, dels i den aktuelle hverdag og dels på længere sigt. De overordnede værdier er grundlaget for de værdier der arbejdes mere detaljeret med i de enkelte afdelinger og de enkelte levegrupper
  • værdierne er til konstant drøftelse og debat.

Pædagogisk referenceramme

Den pædagogiske referenceramme, som ligger bag vore handlinger og vurderinger i det daglige arbejde med borgerne, har udgangspunkt i den anerkendende tilgang.

Vi har organiseret os i teams, hvor den fagprofessionelle tilgang til borgerne drøftes og tilrettelægges af hvorledes fagpersonalets kompetencer benyttes bedst muligt omkring den enkelte borger.

Anerkendelsen kommer til udtryk gennem måden vi etablerer relationer til borgeren på. Vi har som fagpersoner fokus på hvad der virker for den enkelte, gennem iagttagelse og dokumentation af de små tegn vi ser i dagligdagen. Vi ser efter og udvikler på borgerens ressourcer og kompetencer så borgeren opnår selv -og medbestemmelse.

Der er samarbejdes med borgeren/pårørende om hvilket pædagogisk fokusområde der skal arbejdes med. Det er vigtigt at borgeren oplever indflydelse på sit liv og sin situation og har en generel oplevelse af velbefindende. Derfor har vi fokus på udvikling af forskellige måder, hvor vi kan støtte og vejlede borgeren, og udvikle på relationskompetencen hos os som fagprofessionelle.

Vi beskriver hvilken tilgang borgeren profilerer af i handleanvisninger på det fagprofessionelle plan, for på den måde at give kontinuerlighed i borgernes støtte og vejledning.

Vi arbejder med at indrette omgivelserne så de understøtter borgeren i at udleve personlige værdier og livskvalitet. Det betyder, at vi er eksperimenterende i måden miljøerne indrettes på og vi udvikler på nærmiljøet i praksis.