Hasselvej 1B

14. maj 2020

Gradvis åbning af aktivitets og samværstilbuddet Vongshøj, Løgumgård

Så er aktivitets og samværstilbuddet Vongshøj klar til en gradvis genåbning.

Den gradvise åbning for borgerne vil betyde, at der træffes individuelle faglige vurderinger ift. den enkelte borgers psykiske og fysiske almene tilstand. Beslutningen vil blive truffet i samar-bejde med borgere, botilbud og medarbejdere. Inden den enkelte borger tilbydes at komme Stilbage på Vongshøj, udarbejdes detaljerede planer ift. tilbagevenden til tilbuddet Vongshøj. Ved tilbagevenden på Vongshøj, må der forventes ændringer, i den enkelte borgers visiterede tilbud ift. tidsramme og evt. mål mm. 

Der skal forventes forandringer og nye forhold, da meget vil være forandret iht. givende ret-ningslinjer fra forskellige myndige instanser.

Der er en primær opmærksomhed på gældende regler og retningslinjer for hygiejne, samt an-vendelsen af værnemidler.

Der vil være særlig fokus på opdeling af borgere i mindre grupper samt tilknyttede toiletfacili-teter. Ligeledes vil der være opmærksomhed på, at borgerne også spiser i mindre grupper.

Der kan være ændringer i den enkelte borgers visiterede tilbud ift. tidsramme og evt. mål mm. 

Oplevers det, at en borger har symptomer på Covid19, modtages den enkelte borger ikke i ak-tivitets og samværstilbuddet.

Leder, af aktivitets og samværstilbuddet, Anette Lautrup, vil løbende være i dialog med det enkelte botilbud, samt borger ift. en eventuel tilbagevenden på Vongshøj.

Hvis du har spørgsmål, så ring til Anette Lautrup, på tlf.: 40 23 94 95.

Venlig hilsen

Anette Lautrup
Leder af 
Vongshøj – Aktivitetstilbud og samværstilbud
Psykiatri og handicap

 

 

Hasselvej 1B
6240 Løgumkloster
Tlf.: 74 92 81 94

Leder: Anette Lautrup
Tlf: 40 23 94 95
mail: alp@toender.dk

Hasselvej 1B er et hus omkranset af en dejlig have og nogle gode terrasser, nogle skærmede - andre ikke.

Hasselvej 1B beskæftiger 18 brugere, fordelt på 3 grupper. Dertil er der tilknyttet en særforanstaltning til en enkelt bruger.

Vi er et samværs- og aktivitetstilbud for brugere med særlige behov. En del af brugerne kan have svært ved, at deltage i større sociale sammenhænge. På Hasselvej 1B er der plads til, at de der har behov for pause fra fællesskabet, har deres eget rum at opholde sig i.

Da en del af husets brugere er autister, bliver der lagt vægt på trygge faste rammer, stabilitet og genkendelighed i hverdagen. Her er tolerance, forståelse og rummelighed for alle.

Aktiviteterne i huset bliver planlagt ud fra brugernes formåen, ønsker og behov.