Lobæk

14. maj 2020

Gradvis åbning af aktivitets og samværstilbuddet Vongshøj, Løgumgård

Så er aktivitets og samværstilbuddet Vongshøj klar til en gradvis genåbning.

Den gradvise åbning for borgerne vil betyde, at der træffes individuelle faglige vurderinger ift. den enkelte borgers psykiske og fysiske almene tilstand. Beslutningen vil blive truffet i samar-bejde med borgere, botilbud og medarbejdere. Inden den enkelte borger tilbydes at komme Stilbage på Vongshøj, udarbejdes detaljerede planer ift. tilbagevenden til tilbuddet Vongshøj. Ved tilbagevenden på Vongshøj, må der forventes ændringer, i den enkelte borgers visiterede tilbud ift. tidsramme og evt. mål mm. 

Der skal forventes forandringer og nye forhold, da meget vil være forandret iht. givende ret-ningslinjer fra forskellige myndige instanser.

Der er en primær opmærksomhed på gældende regler og retningslinjer for hygiejne, samt an-vendelsen af værnemidler.

Der vil være særlig fokus på opdeling af borgere i mindre grupper samt tilknyttede toiletfacili-teter. Ligeledes vil der være opmærksomhed på, at borgerne også spiser i mindre grupper.

Der kan være ændringer i den enkelte borgers visiterede tilbud ift. tidsramme og evt. mål mm. 

Oplevers det, at en borger har symptomer på Covid19, modtages den enkelte borger ikke i ak-tivitets og samværstilbuddet.

Leder, af aktivitets og samværstilbuddet, Anette Lautrup, vil løbende være i dialog med det enkelte botilbud, samt borger ift. en eventuel tilbagevenden på Vongshøj.

Hvis du har spørgsmål, så ring til Anette Lautrup, på tlf.: 40 23 94 95.

Venlig hilsen

Anette Lautrup
Leder af 
Vongshøj – Aktivitetstilbud og samværstilbud
Psykiatri og handicap

 

 

Lobæk

Nørregade 30
6240 Løgumkloster
Tlf.: 74 92 81 92

Leder: Anette Lautrup
Tlf: 40 23 94 95
mail: alp@toender.dk

Lobæk ligger i et dejligt område, hvor der er rig mulighed for udeaktiviteter. Udover udflugter med bussen, kreative og musiske udfoldelser består tilbuddet af sanseoplevelser, bålhygge, cykel- og gåture, samt arbejdet med genbrug, brændsel og havearbejde.

Der er 4 grupper med 6-10 brugere i hver. Husets brugere er bredt sammensat i funktionsevne og består af mobile og kørestolsbrugere, verbalt og nonverbalt kommunikerende, samt døve og blinde.

Fokusområderne er ungemiljø, identitetsdannelse og det spæde sprog. Vi anvender tegn til tale, symboler, billeder, konkreter, lyde og mimik til at understøtte det verbale sprog.

Vi prioriterer at der er rum til brugernes individuelle behov og ønsker, samt forskellige former for fysisk og psykisk parathed. Vi vægter at være tydelige, anerkendende og positive i kommunikationen og relationen. Genkendelighed, forudsigelighed og tryghed er nøgleord.