Pædagogisk referenceramme

Den pædagogiske referenceramme, som ligger bag vore handlinger og vurderinger i det daglige arbejde med borgerne, har udgangspunkt i den anerkendende tilgang.

Vi har organiseret os i teams, hvor den fagprofessionelle tilgang til borgerne drøftes, og tilrettelægges af hvorledes fagpersonalets kompetencer benyttes bedst muligt omkring den enkelte borger.

Anerkendelsen kommer til udtryk gennem måden vi etablerer relationer til borgeren på. Vi har som fagpersoner fokus på hvad der virker for den enkelte, gennem iagttagelse og dokumentation af de små tegn vi ser i dagligdagen. Vi ser efter og udvikler på borgerens ressourcer og kompetencer så borgeren opnår selv -og medbestemmelse.

Der er samarbejdes med borgeren/pårørende om hvilket pædagogisk fokusområde der skal arbejdes med. Det er vigtigt at borgeren oplever indflydelse på sit liv og sin situation og har en generel oplevelse af velbefindende. Derfor har vi fokus på udvikling af forskellige måder, hvor vi kan støtte og vejlede borgeren, og udvikle på relationskompetencen hos os som fagprofesionelle.

Vi beskriver hvilken tilgang borgeren profilerer af i handleanvisninger på det fagprofesionelle plan, for på den måde at give kontinuerlighed i borgerns støtte og vejledning.

Vi arbejder med at indrette omgivelserne så de understøtter borgeren i at udleve personlige værdier og livskvalitet. Det betyder at vi er eksperimenterende i måden miljøerne indrettes på og vi udvikler på nærmiljøet i praksis.